Báo cáo thuế trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017
Quản lý thu, chi tiền trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017

Báo cáo tài chính trên phần mềm POS Plus

Báo cáo tài chính trên phần mềm POS Plus

Phân hệ báo cáo tài chính trên phần mềm POS Plus phục vụ cho nhu cầu lên sổ sách báo cáo tài chính theo quy định nhà nước (luôn cập nhật theo quy định hiện hành), bao gồm:

Báo cáo tài chính trên phần mềm POS Plus

1. Bảng cân đối phát sinh tài khoản

2. Bảng cân đối kế toán

3. Báo cáo hoạt động kinh doanh

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Các mẫu biểu báo cáo tài chính trên phần mềm POS Plus được chúng tôi liên tục cập nhật theo quy định mới của nhà nước. Các khách hàng đang sử dụng hiện hành sẽ được chúng tôi liên hệ cập nhật khi có quy định mới liên quan đến mẫu biểu thực hiện bộ báo cáo tài chính trên phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *