Biểu mẫu về Sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư TT 200/2014/TT-BTC
January 11, 2017
Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ – phần mềm POSPlus
March 14, 2017

Biểu mẫu về Sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biểu mẫu về Sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về biểu mẫu số kế toán (105 trang).
Sổ kế toán theo chế độ kế toán mới bao gồm 40 biểu mẫu sau:

1. Mẫu số S01-DN – Nhật ký – Sổ Cái
2. Mẫu số S02a-DN – Chứng từ ghi sổ
3. Mẫu số S02b-DN – Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
4. Mẫu số S02c1-DN, S02c2-DN – Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
5. Mẫu số S03a-DN – Sổ Nhật ký chung
6. Mẫu số S03a1-DN – Sổ Nhật ký thu tiền
7. Mẫu số S03a2-DN – Sổ Nhật ký chi tiền
8. Mẫu số S03a3-DN – Sổ Nhật ký mua hàng
9. Mẫu số S03a4-DN – Sổ Nhật ký bán hàng
10. Mẫu số S03b-DN – Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
11. Mẫu số S04-DN, S04a-DN, S04b-DN – Nhật ký- Chứng từ
12. Mẫu số S05-DN – Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)
13. Mẫu số S06-DN – Bảng cân đối số phát sinh
14. Mẫu số S07-DN – Sổ quỹ tiền mặt
15. Mẫu số S07a-DN – Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
16. Mẫu số S08-DN – Sổ tiền gửi ngân hàng
17. Mẫu số S10-DN – Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
18. Mẫu số S11-DN – Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
19. Mẫu số S12-DN – Thẻ kho (Sổ kho)
20. Mẫu số S21-DN – Sổ tài sản cố định
21. Mẫu số S22-DN – Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
22. Mẫu số S23-DN – Thẻ Tài sản cố định
23. Mẫu số S31-DN – Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
24. Mẫu số S32-DN – Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
25. Mẫu số S33-DN – Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
26. Mẫu số S34-DN – Sổ chi tiết tiền vay
27. Mẫu số S35-DN – Sổ chi tiết bán hàng
28. Mẫu số S36-DN – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
29. Mẫu số S37-DN – Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
30. Mẫu số S38-DN – Sổ chi tiết các tài khoản
31. Mẫu số S41-DN – Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
32. Mẫu số S42-DN – Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
33. Mẫu số S43-DN – Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
34. Mẫu số S44-DN – Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
35. Mẫu số S45-DN – Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
36. Mẫu số S51-DN – Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
37. Mẫu số S52-DN – Sổ chi phí đầu tư xây dựng
38. Mẫu số S61-DN – Sổ theo dõi thuế GTGT
39. Mẫu số S62-DN – Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
40. Mẫu số S63-DN – Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ VĂN BẢN TẠI ĐÂY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *