Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư TT 133

Thông tư 133/2016/TTBTC
January 6, 2017
Thông tư TT 200/2014/TT-BTC
January 11, 2017

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư TT 133

Từ ngày 01/01/2017 hệ thống tài khoản kế toán theo QDD48 sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó doanh nghiệp phải sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính.

 • Tài khoản được bổ sung thêm
  • TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  • TK 136 – Phải thu nội bộ
  • TK 151 – Hàng mua đang đi đường
  • TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
  • TK 336 – Phải trả nội nộ
 • Tài khoản bị xoá bỏ theo TT 133: 142, 159, 171, 221, 244, 311, 315, 351, 521. Tài khoản ngoại bảng: 001, 002, 003, 004, 007

DOWNLOAD VĂN BẢN CHI TIẾT HỆ THỐNG TÀI KHOẢN TẠI ĐÂY

HTTK TT133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *