Tiện ích Drilldown trên phần mềm POS Plus

Nhập liệu theo 4 số thập phân
July 21, 2016
Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus
July 21, 2016

Tiện ích Drilldown trên phần mềm POS Plus

Tiện ích Drilldown trên phần mềm POS Plus

Mục tiêu cuối cùng của việc sử dụng phần mềm quản lý cũng là các loại báo cáo quản trị đầu ra. Tuy nhiên, để việc kiểm tra dữ liệu đầu ra có đúng hay chưa vẫn là tiêu chí rất quan trọng.

Do đó, trên phần mềm POS Plus luôn thiết kế theo tiêu chí “mọi dữ liệu báo cáo đầu ra điều dựa trên cơ sở dữ liệu gốc đầu vào” và có khả năng truy vấn ngược lại chứng từ nhập liệu gốc trên mọi báo cáo để tra cứu số liệu.

Chúng tôi gọi đây là chức năng Drill down trên phần mềm quản lý POS Plus.

Dưới đây là một ví dụ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Bài viết liên quan đến bài viết này: Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *