Một số lưu ý khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản

Những lỗi hay gặp khi dùng Quyển chứng từ trên phần mềm POS Plus
April 5, 2017
Lỗi khi xuất dữ liệu ra Excel trên phần mềm POSPlus
April 7, 2017

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (CĐPS)

 • Tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên
 • Tổng phát sinh Nợ trên bảng CĐPS phải bằng tổng phá sinh Nợ trên Nhật Ký Chung (NKC)
 • Tổng phát sinh trên bảng CĐPS phải bằng tổng phá sinh trên Nhật Ký Chung (NKC)
 • Các tài khoản loại 1, loại 2 không có số dư bên . Trừ một số tài khoản như: 131, 159,214,..
 • Các tài khoản loại 3, loại 4 không có số dư bên Nợ. Trừ một số tài khoản như: 331, 3331,421,..
 • Các tài khoản loại 5,6,7,8,9 cuối kỳ không có số dư
 • Tài khoản 112 phải khớp với sổ phụ ngân hàng
 • Tài khoản 133,3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế
 • Tài khoản 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên báo cáo ‘Tổng hợp nhập xuất tồn kho’
 • Tài khoản 141,242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 141,242
 • Tài khoản 211,214 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng khấu hao 211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *