Tại sao có chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn?

Thiết lập chính sách giá bán trên POS Plus
July 23, 2016
Hạch toán kế toán nghiệp vụ quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016

Tại sao có chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn?

Trên phần mềm quản lý POS+ bạn sẽ thấy được chức năng “Phân bổ tiền cho các hoá đơn”, vậy tại sao có chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn?. Trong bài viết này sẽ chi tiết hơn về chức năng này:

tips

Việc phân bổ tiền cho các hóa đơn là hình thức gián tiếp của việc thanh toán trực tiếp theo hóa đơn

  • Khi thanh toán trực tiếp theo hóa đơn thì phải chọn khách hàng đó trước

-> sau đó xuất hiện màn hình liệt kê tất cả các hóa đơn chưa thanh toán hết ->chọn hóa đơn cần thanh toán -> điều chỉnh chứng từ và lưu phiếu

  • Khi phân bổ tiền cho các hóa đơn, vào chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn-> Nhập điều kiện lọc ->sau đó xuất hiện màn hình liệt kê tất cả các phiếu thanh toán và hóa đơn có liên quan

Màn hình này có 2 vùng, vùng liệt kê tất cả các phiếu thanh toán liên quan & vùng liệt kê tất cả các hoá đơn liên quan, thao tác thực hiện như sau:
(1) Chọn phiếu thanh toán -> bên dưới sẽ thể hiện hoá đơn chưa thanh toán của khách hàng -> chọn nút phân bổ để phân bổ tự động hoặc điền số tiền thanh toán trực tiếp cho hoá đơn ngay bên dưới

(2) Bấm lưu phân bổ để lưu lại thao tác phân bổ vừa thực hiện, lúc này dữ liệu thanh toán theo hoá đơn đã được thực hiện (giống hình thức thanh toán tiền trực tiếp cho hoá đơn)

(3) Chức năng xoá phân bổ thực hiện xoá phân bổ đã lưu trước đó, để thao tác phân bổ lại

Chú ý:

  •  Khi phân bổ tự động thì có thể order (kích vào tên của cột) rồi phân bổ.  ví dụ muốn phân bổ LIFO thì order cột ngày chứng từ tăng dần-> chọn phân bổ, chương trình sẽ phân bổ từ dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng đến khi hết tiền thì thôi.
  • Khi phân bổ xong (bấm lưu phân bổ) thì hóa đơn đó nó cũng được xử lý giống như thanh toán trực tiếp theo hóa đơn.
  • Chú ý ở màn hình lọc (filter) khi mới vào chức năng. Việc lựa chọn ngày chứng từ, tài khoản, mã khách hàng ảnh hưởng nhiều đến việc mở ra màn hình phân bổ như trên. Ví dụ khi trong hoá đơn có tài khoản công nợ 13111, thì khi chọn phiếu thu có định khoản là 1111/13111 thì nó chỉ hiện lên những hoá đơn có tài khoản công nợ 13111 thôi (nó chỉ hiện lên những hoá đơn chưa thanh toán/ được phân bổ bởi phiếu thu đó)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *