Quản lý người sử dụng
July 13, 2016
Danh mục dùng chung hệ thống
July 13, 2016

Phân quyền sử dụng trên phần mềm POS Plus

Phân quyền sử dụng trên phần mềm POS Plus:

Dựa trên việc phân nhóm người sử dụng ở chức năng Quản lý người dùng thì hệ thốngphần mềm POS+ phân quyền theo từng nhóm người dùng riêng biệt. Cơ chế này giúp cho người quản trị thao tác nhanh công việc phân quyền sử dụng cho người dùng cuối.

Theo cơ chế phân quyền hiện tại có 02 phạm vi phân quyền rõ rệt:

  • Phân quyền sử dụng chức năng phần mềm
  • Phân quyền truy cập thông tin

PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

Việc này quy định, nhóm người dùng trên phần mềm sẽ được phép thực hiện chức năng nào (phân hệ chức năng) có sẵn trên hệ thống hiện tại

(1) Click icon số 1 trên màn hình trên

(2) Chọn nhóm người dùng để thực hiện phân quyền

(3) Click vào icon số 3 để phân quyền theo chức năng cho nhóm người dùng đã chọn, màn hình chọn phân quyền theo chức năng xuất hiện.

(Tại đây mình cũng có thể chọn lại người dùng vào nhóm người dùng)

Việc Click chọn phân quyền được thực hiện theo có chế sơ đồ hình cây, tức là:

  • Cho phép sử dụng phân hệ sử dụng trước
  • Rồi đến cho phép thực thi chứng từ hay báo cáo nào của phân hệ đã chọn
  • Cuối cùng là cho quyền thực thi chi tiết hơn là sửa, xoá, tạo mới, in
  • Chú ý, tại chức năng này cũng có một thuộc tính phân quyền truy cập cơ sở dữ liệu. Đó là, 2 dấu stick “Xem của đơn vị khác”; “xem của người khác”

PHÂN QUYỀN TRUY CẬP THÔNG TIN

Hiện trên phần mềm có 03 chức năng phân quyền tại 03 danh mục: khách hàng,tài khoản, hàng hoá vật tư.

Việc phân quyền 03 danh mục này theo từng user cụ thể, với 02 thuộc tính có quyền , không có quyền

Phân quyền theo khách hàng

Cho phép quyền truy cập thông tin khách hàng theo từng user (người dùng) riêng biệt. Phục vụ nhiều cho doanh nghiệp có mô hình nhiều nhân viên, nhiều đại lý, cửa hàng trong hệ thống.

Phân quyền theo hàng hoá, vật tư

Cho phép quyền truy cập thông tin hàng hoá, vật tư theo từng user riêng biệt

Phân quyền theo tài khoản

Cho phép quyền truy cập thông tin tài khoản kế toán theo từng user riêng biệt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *