Vấn đề xuất âm kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016
Cập nhật thông tin tài sản cố định trên phần mềm POS Plus
July 27, 2016

Xử lý giá chênh lệch dư cuối kỳ khi tính giá xuất hàng tồn kho

Xử lý giá chênh lệch dư cuối kỳ khi tính giá xuất hàng tồn kho trên phần mềm POS+

tips

Khi xử lý tồn kho cuối kỳ kế toán viên thường phải chạy tính giá lại hàng hoá xuất kho (giá vốn hàng bán), thông thường có 03 tác vụ chạy tính giá tồn kho trên phần mềm POS+, đó là “tính giá trung bình”, “tính giá nhập trước xuất trước”, “tính lại tồn kho tức thời”.

Khi tính giá trung bình lại cho hàng hoá tồn kho xuất bán, Bạn sẽ hay gặp một trường hợp xuất hiện chênh lệch dư cuối kỳ với số lẻ nhỏ như thế này:

Trường hợp này xảy ra nguyên nhân do phương pháp tính này là phép tính CHIA,cũng giống như ta làm phép tính 1/3=???

Vậy làm gì để xử lý chênh lệch nhỏ này cho số dư cuối kỳ?

Trên phần mềm POS Plus có hỗ trợ một tuỳ chọn để xử lý việc này, đó là tuỳ chọn “Áp giá chênh lệch vào phiếu xuất cuối kỳ“. Các Bạn có thể khai báo tuỳ chọn theo đường dẫn:

(*) Chạy lại tính giá trung bình cho kỳ theo dõi

Chú ý cần phải Stick chọn nút “Xử lý chênh lệch” mỗi khi chạy tính lại giá vốn

xu-ly-chenh-lech

(*) Các trường hợp phần mềm không xử lý chênh lệch giá trị hàng tồn kho cho vật tư xuất

  • Trong kỳ tính, vật tư chỉ phát sinh ở phiếu nhập mua hoặc phiếu điều chuyển, không xuất hiện ở phiếu bán sỉ hoặc phiếu bán lẻ. Thì khi tính giá vốn số lẻ còn tồn không áp được giá vào phiếu xuất bán cuối cùng
  • Trường hợp có nhiều kho xuất bán, trong kỳ tính không có vật tư xuất đúng kho của chính vật tư đó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *